บอร์ดกรรมการสมาคม ตรอ.ไทย

บอร์ดกรรมการสมาคม ตรอ.ไทย

นายไชยยศ หรูสุริยานนท์

นายไชยยศ หรูสุริยานนท์

นายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

จัดประชุมสัมนาสัญจรจ.เพชรบูรณ์

 

 
 
จัดประชุมสัมนาสัจจร ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 20/08/2560