บอร์ดกรรมการสมาคม ตรอ.ไทย

บอร์ดกรรมการสมาคม ตรอ.ไทย

นายไชยยศ หรูสุริยานนท์

นายไชยยศ หรูสุริยานนท์

นายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

จัดประชุมสัญจร ครั้งที่2 จ.สงขลา

 

จัดประชุมสัญจร ครั้งที่2 จ.สงขลา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จัดงานสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทยสัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา

 

นายไชยยศ หรูสุริยานนท์ นายกสมาคมตรวจภาพรถเอกชนไทย ประธานอำนวยการจัดงาน นายสุกิจ แก้วยวน อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย ประธานการจัดงาน พร้อมผู้ประกอบการและสมาชิกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย พื้นที่ภาคใต้ ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อให้ชาวสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย ทุกท่านได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิชาการ เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ บริหารจัดการตรวจสภาพรถเอกชนไทย ตลอดจนข้อกฏหมายต่าง ๆ ในการทำงาน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน

ในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา สนับสนุนโดย บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมคณะกรรมการ